Соёл Эрдэм Дээд сургууль

Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга

Япон улсын хөрөнгө оруулалттай Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Япон хэл, IT мэдээллийн технологийн төрөлжсөн сургалттай Соёл Эрдэмахлах сургууль нь 2023 оны 08 сарын 30-нд сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлөө авч 2023-2024 оны хичээлийн жилд анхны элсэлтээ аван сургалтын үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. Энэ хичээлийн жилд 10, 11 дүгээр ангийн 2 бүлэгтэй, мэргэжлийн 11 багш, япон 2 багштайгаар сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Танилцуулга
Танилцуулга

Тус сургуульд ажиллаж буй багш нар нь багшлах эрхтэй төдийгүй 100% мэргэжлийн зэрэгтэй. Бид суралцагчдын тэгш байдлыг ханган, ялгаатай хэрэгцээнд нийцүүлэн, үнэт зүйл хандлагыг нэмэгдүүлэн, өнөөгийн сургалтын технологийн үндсэн чиглэл болсон сурагч төвтэй, тэдний оролцоонд суурилсан мэдлэг бүтээх арга барилд тулгуурлан сургалтын арга зүйг хөгжүүлэн ажиллаж байна. Мөн суралцахуйн явц, сурагчдын ахиц амжилт, хүрч буй үр дүнг үнэлэх хэмжүүрийг ил тод болгож суралцахуйг удирдан чиглүүлэх, сурагчдад зөвлөн туслах зорилгоор үнэлгээний шалгуурыг боловсруулан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Алсын хараа

Япон хэл соёл, Мэдээллийн технологийн төрөлжсөн ахлах сургууль нь тэргүүлэгч ЕБС болох

Уриа

Чадварлаг багш- Чанартай боловсрол

Үнэт зүйл

• С-Соёл уламжлалаа дээдэлсэн
• Э-Эрдэм мэдлэгийг эрхэмлэсэн
• А-Амьдрах арга ухаанд суралцсан
• С-Сурлагын хоцрогдолгүй суралцагч бэлтгэх

Мэдээ мэдээлэл

Сургалтын мэдээлэл, үйл ажиллагаа, элсэлтийн тухай мэдээ мэдээлэл

Спорт өдөрлөг боллоо.

Дэлгэрэнгүй

Ⅹ-Ⅻ ангийн нэмэлт элсэлт эхэллээ.

Дэлгэрэнгүй

Ахлах сургууль сурагч солилцооны хөтөлбөр

Дэлгэрэнгүй